Postup

  1. Komunikácia s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i na úrovni dopyt_ponuka
  2. Zaslanie ponuky certifikácie na základe údajov o organizácii, scope a očakávaní
  3. Podpísanie zmluvy o vykonaní certifikačného procesu
  4. Stanovenie rozsahu a termínu auditu_stupeň 1
  5. Na základe výsledku auditu_stupeň 1 vypracovanie a zaslanie plánu auditu_stupeň 2
  6. Vypracovanie správy audítora o výsledku auditu_stage 2
  7. Proces schváľovania v Operačnom centre
  8. Vystavenie certifikátu
  9. Odovzdanie certifikátu vedeniu organizácie regionálnym predstaviteľom G-Cert-i
  10. Priebežná starostlivosť o klienta

Podrobný popis certifikačného procesu, vo vnútri a navonok certifikačného orgánu, je podrobne popísaný na hlávnej stránke www.gcerti.com/Procedure, alebo ho komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.